Annales Okulu

1929 yılında Fransa’da bir dergi olarak yayınlanmaya başlanmış olup birtakım sosyal disiplinlerle ilişki içerisinde sürdürülecek bir tarih anlayışı benimser: Kronoloji’den daha çok sorun ve birey odaklıdır. Kuruluş amacı ise : (1928 yılında) 2 tarihçinin toplumsal ve ekonomik tarih algısı çerçevesinde tarihe yaklaşma isteğidir.

 • Pozitivizme karşıdır.
 • “Anlama” yerine “Açıklamayı” tercih eder.
 • Açıklayıcı-Analitik ve Birleştirici-Sentetik eğitimi ortaya atar.
 • Olay merkezli tarih anlayışına karşıdır.

Peter Burke’a göre Annales Hareketi 3 evreye ayrılır:

 1. Kuruluş Dönemi: Farklı bir tarih anlayışını benimser,
 2. Okul Dönemi: Metot ve kavramların tartışıldığı dönemdir.
 3. Parçalanma Dönemi: Bazı üyelerin sosyo-ekonomik tarih yerine tekrardan sosyo-kültürel veya siyasi tarih anlayışına döndüğü dönemdir.

Annales okulu tarihinde katkı sağlayan kişiler:

İlk Dönem Şahsiyetleri: (1928-1960)

 • March Bloch: Sınıf kavramına büyük bir önem atfeden Bloch karşılaştırmalı tarih anlayışını benimser. Bu anlayışı doğrultusunda ilk çalışmasını İngiltere-Fransa arasında yapmıştır. (Feodal Çağı incelemiştir). Ayrıca tarih incelemelerinin temeline bilgiyi koyan bütünsel tarih anlayışını da benimser.
 • Lucien Febvre: Zihniyet tarihi konusunda çalışmalar yapmıştır. Uzmanlık alanı ise 16. Yüzyıl Avrupası’nın düşünce tarihidir. Tarih incelemelerinin temeline bireyi koyar.

İkinci Dönem Şahsiyetleri: (1960-1970)

 • Fernand Braudel: Annales Okulu adına Avrupa’da tanınan Braudel daha çok Olay-Yapı ilişkisi üzerinde durmuştur. Ayrıca kendisinin özgün de bir tarih tanımı vardır: “Her uygarlık bir tempoya sahiptir; bu tempolar sıklıkla peş peşe gelir ve birbirlerine karşıttırlar: Bu sayede uygarlıklar açısından inişli-çıkışlı bir süreç yani tarih oluşur.”

Üçüncü Dönem Şahsiyetleri (1968 Sonrası)

 • Bu dönemde hakimiyet tek bir kişinin egemenliğine ait değildir ve ilk defa bu dönem kadınlar Annales Okulunda yer almıştır. Ayrıca bu dönemde Annalesçiler kültürel üst yapıya kaymıştır çünkü Fransa dışındaki fikirlere daha açıklardır. (ABD’de çalışıyorlar.)

Annales okulunun parçalanma nedenlerine bir göz attığımızda son dönem Annalesçilerin sosykültürel veya siyasi tarih anlayışına kaymalarının yanı sıra; bu sürecin genelinde takınılan fikirlerin ve kurucularının da etkisinin olduğunu görürürüz:

 • Kuram noktasındaki sıkıntılar,
 • Annales’in kurucularından March Bloch’un eksiklikleri,
 • Belgelere -Yazılı kaynaklara- güvenmeyişleri,
 • Sınıf ve ideoloji kavramlarından bahsetmeyişleri,
 • Coğrafya’ya aşırı önem atfetmeleri,
 • Anlatıyı kaybetmeleri,

Bazı Dipnotlar:

-) 1970’lerin sonunda Wallestein, Annales okulunu ABD’ye taşımıştır ve Annales’in neo-Marksist bir yapıda şekillenmesini sağlamıştır. Bu dönemde Wallestein ile birlikte çalışan (Türk Tarihçiler) Çağlar Keyder, Huri İslamoğlu ve Reşat Kasaba bu yeni tarzı Osmanlı Tarihine taşımıştır.

-) Annales Okulu aynı zamanda (Pozitivizmin aksine) manevi olguları da benimser.


Teknik Kavramlar:

Post-Pozitivizm: Pozitivizme getirilen eleştirilerle biçimlenen pozitivizm sonrası bir kurumsal felsefi bilim düşüncesini belirten akımdır.

Çevir/Translate